Artikel 1 - Definities en werkingssfeer

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 a. Opdrachtnemer: Muller Schilderwerken, gevestigd te Zegveld, KvK.nr. 62516213 aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen;

 b. Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven    tot het verrichten van werkzaamheden;

 c. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering  van werkzaamheden door opdrachtnemer.

2. Deze algemene voorwaarden zijn, in aanvulling of afwijking van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing op alle  tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten  overeenkomsten. Partijen zijn overeengekomen dat deze  voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomsten worden aangemerkt. 

Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding slechts door  opdrachtnemer worden herroepen.

2. Mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer  zijn bevestigd.


3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen de totstandkoming  van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen.


4. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en opdrachtnemer met instemming  van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 3 - Prijzen en prijswijzigingen

1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen: materieelkosten,  reis- en parkeerkosten en kosten voor  vergunningaanvragen.

3. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op  grond van een van te voren overeengekomen vast bedrag.

4. Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling  van de prijs wordt rekening gehouden met de door opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door hem ter  zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.

5. Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15% mogen worden overschreden,  tenzij opdrachtnemer opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor  de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te  vereenvoudigen.  Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan zulke beperking of  vereenvoudiging moeten meewerken.

6. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op aannemingen van werk waarbij de prijs afhankelijk is gesteld  van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de  uitvoering van het werk.

7. Hetgeen in dit artikel is bepaald aangaande prijzen en prijswijzigingen, is niet van toepassing op meerwerk  en stelposten.

8. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht  komen zonder dat zulks aan opdrachtnemer kan worden  toegerekend, zal opdrachtnemer de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits opdrachtnemer bij het bepalen van  de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.

9. Opdrachtnemer mag de prijs eveneens aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door  opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de  prijsbepaling van belang, tenzij opdrachtnemer de onjuistheid der gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen  en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens.

2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van  opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden  verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde  nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en  van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of  zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden.

5. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.

6. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het  werk gebracht kunnen worden.

7. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en schaftlokalen op het werk.

8. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt  beperkt.

9. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.

10. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de  te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter  beschikking wordt gesteld.

11. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst  op te schorten en de uit de vertraging  voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

12. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

13. Opdrachtnemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in opdracht voor zover hij deze  kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, daaronder begrepen de  ondergrond waarop opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in  door opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen,  bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

14. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van  de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer  de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.

15. Indien opdrachtnemer tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden overschreden, doet hij hiervan mededeling aan opdrachtgever onder  vermelding van de vermoedelijke aanleiding.

Artikel 5 - Meerwerk

1. Ingeval van door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs  vorderen, wanneer hij opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf  had moeten begrijpen.

2. Van deze bepaling kan niet ten na dele van opdrachtgever worden afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als bedoeld in artikel 214 van Boek 6 van het  Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 - Voortijdige beëindiging

1. De overeenkomst kan wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst van  opdrachtnemer, tussentijds uitsluitend per aangetekend schrijven en wel met vermelding van de reden van beëindiging, worden opgezegd.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door  

 opdrachtnemer en bij  tussentijdse beëindiging door opdrachtnemer wegens verwijtbare handelingen van opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer  te betalen:

 a. de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door     

 opdrachtnemer van het reeds voltooide werk.

 b. bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of te factureren werkzaamheden die ten tijde van de beëindiging reeds waren uitgevoerd.

3. Bovenstaande laat onverlet het recht van opdrachtnemer volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 - Oplevering en herstel van gebreken

1. Indien opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen keurt en al dan  niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de  aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

2. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak  die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.

3. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet  heeft gemeld.

4. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, moet opdrachtgever,  tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet  van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de  gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid   van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.

5. Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het  belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

1. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is opdrachtnemer voor deze   onderdelen en voor het handelen van deze derden niet  aansprakelijk, indien en voorzover dit niet onder zijn leiding geschiedt.

2. Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is door opdrachtgever in de  gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de  uit die gebreken voortvloeiende schade te  beperken of op te heffen.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door  opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde  zaken waardoor die derde schade mocht hebben  geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

7. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag  te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een  maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW)  van de betreffende werkzaamheden. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn  aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.

8.   Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.

9.   Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of  redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is  gemaakt.

10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige  gegevens.

11. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden  gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.

12. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

Artikel 9 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan (weer)omstandigheden die nakoming van de overeenkomst tijdelijk verhinderen en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen.  Hieronder is mede begrepen:  tekort aan personeel bij opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van  opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en  overheidsmaatregelen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis  had moeten nakomen.

3. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan  één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan,  is opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van  de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds  verrichte arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 - Betaling en rente

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze veertien dagen is opdrachtgever in verzuim en worden alle  vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.

3. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever is met de betaling van een termijn in gebreke, is opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten,  gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te  verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf  in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar  het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten  en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen,  ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 - Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:  

 indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit de  overeenkomst voortvloeit; 

 -indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die  goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn  verplichtingen zal voldoen;  

 -indien opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid  te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel  onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden en  vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van deze overeenkomsten geleverde  goederen terug te  vorderen.

Artikel 12 - Eigendoms- en auteursrechten

1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere  bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de  overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en  verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto's en alle  andere afbeeldingen van zijn ontwerp die  worden bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht  of deze aan  opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van opdrachtnemer  te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van  opdrachtnemer.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door opdrachtnemer geleverde  goederen de uitsluitende eigendom van  opdrachtnemer.

2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te  verpanden of te vervreemden. Indien derden enig recht op de  geleverde zaken willen vestigen, is  opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever  is gehouden de goederen  waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust  identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij  opdrachtgever  bevindende goederen af te zonderen.

3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks  niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken  bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle  medewerking te  verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere dag  dat hij hiermee in gebreke blijft.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing.

2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen en als zodanig worden  beschouwd) welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer  mochten ontstaan naar aanleiding van de in de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit  voortvloeisel mochten zijn worden beslecht door; volgens de wet bevoegde rechter.